Djursholmsbibliotekets Vänners stadgar

(med ändringar antagna vid årsmötet 2010)

§ 1 Ändamål

Föreningen, som är en opolitisk ideell förening, har till ändamål att verka för Djursholmsbibliotekets bevarande och utveckling.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap förvärvas och bibehålles genom inbetalning av stadgad årsavgift. Medlem kan vara såväl enskild som juridisk person.

§ 3 Organ

Föreningens organ utgörs av följande:
•Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ;
•Styrelsen, som ansvarar för föreningens löpande verksamhet och förvaltning av föreningens egendom;
•Revisorerna, som har att följa och granska föreningens verksamhet.

§ 4 Föreningsstämman

Ordinarie stämma – årsstämma – hålles årligen före mars månads utgång på dag som styrelsen beslutar.
Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1.Fråga om kallelse skett i behörig ordning;
2.Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare;
3.Styrelsens och revisorernas berättelse för näst föregående år;
4.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
5.Val av styrelseledamöter;
6.Val för ett år av ordförande och vice ordförande för föreningen. Valet sker bland de till styrelsen utsedda ledamöterna
7.Val av revisorer jämte revisorssuppleanter;
8.Utseende av valberedning för val av styrelse och revisorer respektive suppleanter;
9.Fastställande av medlemsavgift;
10.Ärende som styrelsen hänskjutit till stämman;
11.Övriga ärenden som stämman beslutar upptaga till behandling.Kallelse till stämman skall ske skriftligen eller genom annons i ortstidning och utfärdas minst tio (10) dagar i förväg.

Röstning
Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid ändring av stadgarna eller vid fråga om föreningens upphörande, då 2/3 majoritet av närvarande medlemmar krävs.
Vid lika röstetal i övrigt har ordföranden utslagsröst.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen består av 6-8 ledamöter valda för ett år i taget.
Avgående styrelseledamot kan återväljas.
Föreningens ordförande och vice ordförande är tillika styrelsens ordförande och dess vice ordförande. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassaförvaltare, övriga funktionärer samt firmatecknare.Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall till årsstämman avge berättelse över föreningens verksamhet och ekonomi för det närmast avslutade kalenderåret.

§ 6 Räkenskaperna

Räkenskaperna skall föras för kalenderår och sammanställas i bokslut med vinst-, förlust- och balansräkning. Sammanställningen skall vara färdig senast 15 februari och snarast därefter överlämnas till revisorerna, vilka skall till styrelsen senast 1 mars överlämna sin revisionsberättelse över förvaltningen.

§ 7 Ändring av stadgarna och föreningens upphörande

Ändring av stadgarna och föreningens upphörande beslutas av föreningsstämman med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar. Vid föreningens upphörande skall beslutas om föreningens behållna tillgångar.